บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 นริศรา ศรีโพธิ์, ธเนษฐ เทียนทอง และอรวรรณ แก้วบุญชู. (2565). ผลกระทบของสารธาเลตในฝุ่นบ้านต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอาย.  (วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 4(3), 133-140. TCI
2 ธิติพร สุวรรณอำภา, ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2565). การใช้กัญชาในสตรีตั้งครรภ์.  (วารสารพยาบาลสาธารณสุข ). 36(1), 153-168. TCI
3 ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, อรเพ็ญ พงศ์กล่ำ และภัทร์พิชชา ครุฑางคะ. (2565). ผลของโปรแกรมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กวัยก่อนเรียน.  (พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ). 49(4), 344-356. TCI
4 สุนันทา ไชยาฟอง, วนิดา เคนทองดี และเอกรัฐ ทองเต็ม. (2565). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยผ่าตัดสมอง หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย.  (วารสารกองการพยาบาล ). 49(1), 49-63. TCI
5 โสพรรณ โพทะยะ และพรจิรา จันทร์โรจนกิจ. (2564). การตรวจประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้นและการจัดการทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 22(3), 53-62. TCI
6 ทรงวุฒิ สังข์บุญ และอรพรรณ โตสิงห์. (2564). การใส่ท่อหายใจแบบรวดเร็วสําหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019: แนวทางปฏิบัติสําหรับพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 27(2), 241-253. TCI
7 ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช และอนุสรณ์ แน่นอุดร. (2564). บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า.  (วารสารพยาบาล ). 70(1), 52-60. TCI
8 สกาวรัตน์ ภู่ศรี และนันทวัน สุวรรณรูป. (2564). การเลือกบริโภคอาหารจากธรรมชาติในการควบคุมน้ำหนัก.  (วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 30(2), 80-93. TCI
9 บุญส่ง สุประดิษฐ์. (2564). การพยาบาลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการผ่าตัดคลอด: กรณีศึกษา.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 0(),  TCI
10 ศุภามณ จันทร์สกุล. (2564). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยสามระดับเพื่อวินิจฉัยมโนทัศน์คลาดเคลื่อนทางการศึกษาพยาบาล.  (วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ). 29(3), 501-511. TCI
11 ศุภามณ จันทร์สกุล. (2564). แนวคิดโมเดลภาวะสันนิษฐานและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ). 15(3), 1-13. TCI
12 อัญชลีพร อมาตยกุล และสุภาพร วรรณสันทัด. (2563). การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพ: ประเด็นการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรณีศึกษา ตาบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี.  (วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 2021(4), 392-53. TCI
13 ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, รภัทภร เพชรสุข, ฐิตาพร เขียนวงษ์, วินัย ไตรนามถวัลย์, พรวดี ธาตุดี และปริศนา บุญประดิษฐ์. (2563). รูปแบบการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน.  (วารสารแพทย์นาวี ). 47(1), 234-248. TCI
14 รภัทภร เพชรสุข, จิระ จิตสุภา และเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ. (2562). ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่ของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  (วารสารพยาบาล ). 68(2), 45-50. TCI
15 โสพรรณ โพทะยะ. (2562). การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสมองทุติยภูมิ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 13(3), 22-31. TCI
16 ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฏ์ และกฤษณา บุญมั่ง. (2562). Refeeding syndrome: บทบาทพยาบาลกับการป้องกัน.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ). 20(39), 110-120. TCI
17 ทรงวุฒิ สังข์บุญ. (2562). การจัดการความเสี่ยงความรุนแรงขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน.  (วารสารสภาการพยาบาล ). 34(1), 14-248. TCI
18 จิรนุช งามยิ่งยศ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2562). บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานคร.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 63(-), 150-158. TCI
19 พุทธวรรณ ชูเชิด, เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์ และนิสาพร สลางสิงห์. (2562). บทบาทของพยาบาลในการดูเเลทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต.  (วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ). 42(2), 219-225. TCI
20 อภิชญา ก้งซ่า, อนงค์นุช สารจันทร์ และสิราวรรณ กรุณา. (2562). การส่งเสริมการมีส่วนร่สมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนย่านเขตตลิ่งชัน.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 0(-), 193-202. TCI
21 กัญชรีย์ พัฒนา, ปราลีณา และทองศรี . (2562). โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 63(-), 133-140. TCI
22 กฤติกา ธรรมรัตนกูล และกัญญาณัฐ สิทธิภา. (2562). ความอ่อนล้าในวงจรการมีบุตรและบทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาลสาร ). 46(1), 221-230. TCI
23 ขวัญธิดา พิมพการ. (2562). การเสริมสร้างความเข้มเเข็งทางใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.  (วารสารสุขศึกษา ). 42(2), 219-225. TCI
24 โสพรรณ โพทะยะ. (2561). กลาสโกว์ โคมา สเกล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 19(1), 44-53. TCI
25 โสพรรณ โพทะยะ และอังธนา จุลสุคนธ์. (2561). ภาวะเสียเกลือทางปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง.  (แพทยสารทหารอากาศ ). 64(2), 48-54. TCI
26 ศุภามณ จันทร์สกุล, ประเสริฐ และคำอ้าย, -. (2561). เทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(2), 83-96. TCI
27 นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561). การคัดกรองความรุนแรงจากคู่ในสตรี: ทัศนะของบุคลากรทีมสุขภาพ.  (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ). 26(4), 80-89. TCI
28 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร. (2561). การจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์.  (วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ). 41(3), 138-149. TCI
29 มัตติกา ใจจันทร์, ชัชวาล วงศ์สารี และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2561). บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3),  TCI
30 กิตติพนธ์ เครือวังค์. (2561). ความคลาดเคลื่อนทางยา.  (วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ). 4(2), 251-265. TCI
31 Peter Lloyd-Sherlock, Anne Margriet Pot, Sasat, S., Fernando & Morales-Martinezd. (2017). Volunteer provision of long-term care for older people in Thailand and Costa Rica.  (BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION ). 0(-), 1-7. ISI
32 อรชร บุติพันดา. (2560). การจัดการอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย.  (วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ). 63(1), 108-116. TCI
33 รภัทภร เพชรสุข และชุติมา ทองวชิระ. (2560). ผลของโปรแกรมในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนวัดภคินีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ). 23(2), 251-260. TCI
34 ฐิตานันท์ จิรชัชวาลวิทย์. (2560). การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.  (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ). 28(1), 2-15. TCI
35 ศุภามณ จันทร์สกุล และสุชาดา บวรกิติวงศ์. (2560). สถิตินอนพาราเมตริกและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 11(1), 38-48. TCI
36 ศุภามณ จันทร์สกุล, สุกัญญา และบุญศรี . (2560). การใช้โมเดล DINA และ G-DINA เพื่อวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 11(3), 57-71. TCI
37 อาทิตยา สุวรรณ์. (2560). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 34(1), 6-15. TCI
38 ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์, แสงระวี แทนทอง และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล. (2560). การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำาหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 1).  (เวชบันทึกศิริราช ). 10(1), 47-63. TCI
39 ดารารัตน์ ชูวงค์อินทร์, แสงระวี แทนทอง และพงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล. (2560). การลงทะเบียน ClinicalTrials.gov สำหรับงานวิจัยทางคลินิก (ตอนที่ 2).  (เวชบันทึกศิริราช ). 10(2), 126-142. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.