บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 โสพรรณ โพทะยะ และพรจิรา จันทร์โรจนกิจ. (2564). การตรวจประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้นและการจัดการทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 22(3), 53-62. TCI
2 ทรงวุฒิ สังข์บุญ และอรพรรณ โตสิงห์. (2564). การใส่ท่อหายใจแบบรวดเร็วสําหรับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019: แนวทางปฏิบัติสําหรับพยาบาลในแผนกฉุกเฉิน.  (วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ). 27(2), 241-253. TCI
3 Effects of a Transtheoretical Model-Based Intervention on Stroke Prevention Behaviors among People at Risk in a Community of Nakhon Phanom & Province, Thailand. (2564). -.  (วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ). 41(4), 86-99. TCI
4 ศุภามณ จันทร์สกุล. (2564). แนวคิดโมเดลภาวะสันนิษฐานและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ). 15(3),  TCI
5 Suksatan, W., Arezoo Gowhari Shabgah, Walid Kamal Abdelbasset, Heshu Sulaiman Rabman, Dmitry O. Bokov, Lakshmi Thangavelu, Majid Ahmadi, Mahsa Malekahmadi, Seyed Mobammad Gheibibayat, amshid & Gholizadeh Navashenaq. (2022). A comprehensive review of IL-26 to pave a new way for a profound understanding of the pathobiology of cancer, inflammatory diseases and infections.  (ADVANCES IN IMMUNOLOGY ). 165(1), 44-60. ISI
6 Hongmei Kang, Saade Abdalkareem Jasim, Shahab Naghdi Sedeh, Maboud Hekmatifar , Davood Toghraie , Suksatan, W., Sami Raheem , Olesya & Viktorovna Dudnik. (2022). Heat transfer and hemodynamic analysis of systolic and diastolic hypertension on abdominal aortic thrombosis.  (). 30(), 1-99. SCOPUS
7 Suksatan, W. & Thitipong Tankumpuan. (2022). The Effectiveness of Transition Care Interventions from Hospital to Home on Rehospitalization in Older Patients with Heart Failure: An Integrative Review.  (). 34(1), 63-71. SCOPUS
8 Arezoo Gowhari Shabgah, Zaid Mahdi Jaber Al-Obaidi, Heshu Sulaiman Rahman, Walid Kamal Abdelbasset, Suksatan, W., Dmitry O. Bokov, Lakshmi Thangavelu, Abduladheem Turki Jalil, Farhad Jadidi-Niaragh, Hamed Mohammadi, Kazem Mashayekhi, Jamshid & Gholizadeh Navashenaq. (2022). Does CCL19 act as a double-edged sword in cancer development?.  (CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY ). 0(),  ISI
9 Suksatan, W., Sajjad Moradi, Fatemeh Naeini , Reza Bagheri , Hamed Mohammadi, Sepide Talebi , Sanaz Mehrabani, ohammad ali Hojjati Kermani & Katsuhiko Suzuki. (2022). Ultra-Processed Food Consumption and Adult Mortality Risk: A Systematic Review and Dose–Response Meta-Analysis of 207,291 Participants.  (). 14(1), 1-17. SCOPUS
10 ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, ปัญจภรณ์ อู่รัตนมณี, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, รัชพร ศรีเดช และอนุสรณ์ แน่นอุดร. (2564). บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า.  (วารสารพยาบาล ). 70(1), 52-60. TCI
11 สกาวรัตน์ ภู่ศรี และนันทวัน สุวรรณรูป. (2564). การเลือกบริโภคอาหารจากธรรมชาติในการควบคุมน้ำหนัก.  (วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 30(2), 80-93. TCI
12 Suksatan, W. (2021). Factors associated with stroke in Thai young adults: An integrative review.  (). 13(1), 3289-3297. SCOPUS
13 Suksatan, W., Bovornpot Choompunuch & Vachira Posai. (2021). Family meals experiences families with adolescents: A descriptive of literature review.  (). 15(2), 3518-3524. SCOPUS
14 Suksatan, W. & Thitipong Tankumpuan. (2021). Depression and rehospitalization in patients with heart failure after discharge from hospital to home: An integrative review.  (). 14(), 1373-1383. SCOPUS
15 Suksatan, W. (2021). Optimal Nutritional Factors Influencing the Duration of Mechanical Ventilation among Adults Patients with Critical Illnesses in an Intensive Care Unit.  (). 14(), 1385-1393. SCOPUS
16 Suksatan, W., Codey J. Collins, Apinya Koontalay & Vachira Posai. (2021). Burdens Among Familial Caregivers of Stroke Survivors: A Literature Review.  (). 0(),  SCOPUS
17 Apinya Koontalay, Suksatan, W. & Aumpornpun Teranuch. (2021). Early Enteral Nutrition Met Calories Goals Led by Nurse on Improve Clinical Outcome: A systematic scoping review.  (). 26(5), 392-398. SCOPUS
18 Farrukh Shahzad, Dai Yannan, Hafiz Waqas Kamran, Suksatan, W., Nik Alif Amri Nik Hashim & Asif Razzaq. (2021). Outbreak of epidemic diseases and stock returns: an event study of emerging economy.  (). 0(-), 1-20. SCOPUS
19 Faroogh Marofi, Heshu Sulaiman Rahman, Muhammad Harun Achmad, Klunko Nataliya Sergeevna, Suksatan, W., Walid Kamal Abdelbasset, Maria Vladimirovna Mikhailova, Navid Shomali, Mahboubeh Yazdanifar, Ali Hassanzadeh, Majid Ahmadi, Roza Motavalli, Yashwant Pathak, Sepideh Izadi & Mostafa Jarahian. (2021). A Deep Insight Into CAR-T Cell Therapy in Non-Hodgkin Lymphoma: Application, Opportunities, and Future Directions.  (). 12(),  SCOPUS
20 Gunawan Widjaja, Abduladheem Turki Jalil, Heshu Sulaiman Rahman, Walid Kamal Abdelbasset, Dmitry O. Bokov, Suksatan, W., Mahnaz Ghaebi, Faroogh Marofi, Jamshid Gholizadeh Navashenaq, Farhad Jadidi-Niaragh & Majid Ahmadi. (2021). Humoral Immune mechanisms involved in protective and pathological immunity during COVID-19.  (). 82(10), 733-745. SCOPUS
21 Faroogh Marofi, Marwan Mahmood Saleh, Heshu Sulaiman Rahman, Suksatan, W., Moaed E. Al-Gazally, Walid Kamal Abdelbasset, Lakshmi Thangavelu, Alexei Valerievich Yumashev, Ali Hassanzadeh, Mahboubeh Yazdanifar, Roza Motavalli, Yashwant Pathak, Adel Naimi, Behzad Baradaran, Marzieh Nikoo, Farhad & Motavalli Khiavi. (2021). CAR-engineered NK cells; a promising therapeutic option for treatment of hematological malignancies.  (). 12(1), 374-374. SCOPUS
22 Asif Razzaq, Yufeng Wang, Supat Chupradit, Suksatan, W., Farrukh & Shahzad, PhD. (2021). Asymmetric inter-linkages between green technology innovation and consumption-based carbon emissions in BRICS countries using quantile-on-quantile framework.  (). 66(-),  SCOPUS
23 Soudeh Moghadasi, Marischa Elveny, Heshu Sulaiman Rahman, Suksatan, W., Abduladheem Turki Jalil, Walid Kamal Abdelbasset, Alexei Valerievich Yumashev, Siavash Shariatzadeh, Roza Motavalli, Farahnaz Behzad, Faroogh Marof, Ali Hassanzadeh, Yashwant Pathak & Mostafa Jarahian. (2021). A paradigm shift in cell-free approach: the emerging role of MSCs-derived exosomes in regenerative medicine.  (). 19(), 302 SCOPUS
24 Suksatan, W., Supat Chupradit, Alexei Valerievich Yumashev, Sahithya Ravali, Mohammed Nader Shalaby, Yasser Fakri Mustafa, Anatoley Kurochkin & Homayoon Siahmansouri. (2021). Immunotherapy of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) following COVID-19 through mesenchymal stem cells.  (). 2021(-),  SCOPUS
25 Muhammad Irfan, Asif Razzaq, Suksatan, W., Arshian Sharif, Rajvikram Madurai Elavarasan, Chuxiao Yang, Yu Hao & Abdul Rauf. (2021). Asymmetric impact of temperature on COVID-19 spread in India: Evidence from quantile-on-quantile regression approach.  (JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY ). 0(),  ISI
26 Ehsan Razeghian, Suksatan, W., Heshu Sulaiman Rahman, Dmitry O. Bokov, Walid Kamal Abdelbasset, Ali Hassanzadeh, Faroogh Marofi, Mahboubeh Yazdanifar & Mostafa Jarahian. (2021). Harnessing TRAIL-Induced Apoptosis Pathway for Cancer Immunotherapy and Associated Challenges.  (). 12(-),  SCOPUS
27 Suksatan, W. (2021). Investigating the asymmetric linkages between infrastructure development, green innovation, and consumption-based material footprint: Novel empirical estimations from highly resource-consuming economies.  (). 74(-),  SCOPUS
28 Chenqi Fu1, Amin Rahmani, Suksatan, W., S. M.Alizadeh, Majid Zarringhalam, Supat & Chupradit, DavoodToghraie. (2021). Comprehensive investigations of mixed convection of Fe–ethylene-glycol nanofluid inside an enclosure with different obstacles using lattice Boltzmann method.  (). 11(1),  SCOPUS
29 Ehsan Razeghian, Mahyuddin K. M. Nasution, Heshu Sulaiman Rahman, Zhanna R. Gardanova, Walid Kamal Abdelbasset, Surendar Aravindhan, Dmitry O. Bokov, Suksatan, W., Pooria Nakhaei, Siavash Shariatzadeh, Faroogh Marofi, Mahboubeh Yazdanifar, Somayeh Shamlou, Roza Motavalli, Farhad & Motavalli Khiavi. (2021). A deep insight into CRISPR/Cas9 application in CAR-T cell-based tumor immunotherapies.  (). 12(-), 428 SCOPUS
30 Tri Tjahjono, Dinesh Mavaluru, Dowlath Fathima, Akila Thiyagarajan, Suksatan, W., Nalbiy Salikhovich Tuguz, Lyubov A. Melnikova, Ismail Husein, Lakshmi Thangavelu, Yermek Abilmazhinov & Mamun Habib. (2021). Application of an intelligent hybrid metaheuristic algorithm for multiobjective redundancy allocation problem with sustainable maintenance.  (). 0(), 1-12. SCOPUS
31 Arezoo Gowhari Shabgah, Suksatan, W., Muhammad Harun Achmad, Dmitry O. Bokov, Walid Kamal Abdelbasset, Fatemeh Ezzatifar, Sasan Hemmati, Hamed Mohammadi, Davood Soleimani, Farhad Jadidi-Niaragh, Majid Ahmadi, Jamshid & Gholizadeh Navashenaq. (2021). Arctigenin, an anti-tumor agent; a cutting-edge topic and up-to-the-minute approach in cancer treatment.  (EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY ). 909(),  SCOPUS
32 Faroogh Marofi, Heshu Sulaiman Rahman, Zaid Mahdi Jaber Al-Obaidi, Abduladheem Turki Jalil, Walid Kamal Abdelbasset, Suksatan, W., Aleksei Evgenievich Dorofeev, Navid Shomali, Max Stanley Chartrand, Yashwant Pathak, Ali Hassanzadeh, Behzad Baradaran, Majid Ahmadi, Hossein Saeedi, Safa Tahmasebi & Mostafa Jarahian. (2021). Novel CAR T therapy is a ray of hope in the treatment of seriously ill AML patients.  (). 12(), 465 SCOPUS
33 Suksatan, W. (2021). Healthcare Workers' Burdens During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Systematic Review.  (). 14(), 3015-3025. SCOPUS
34 Suksatan, W. (2021). Mind–Body Interventions in Patients With Heart Failure: State of the Science.  (). 0(-),  SCOPUS
35 กฤติกา ธรรมรัตนกูล, เทีมศร ทองสวัสดิ์ และลาวัลย์ สมบูรณ์. (2563). การรับรู้ความไม่เพียงพอของน้ำนม : บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์.  (วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ). 2021(2), 13-26. TCI
36 Suksatan, W., BOVORNPOT CHOOMPUNUCH & VACHIRA POSAI. (2020). Factors associated with positive life assets in adolescents: An integrative literature review.  (). 13(1), 4636-4642. SCOPUS
37 Suksatan, W. & Vachira Posai. (2020). An integrative review of discharge planning interventions with Thai stroke patients.  (Systematic Reviews in Pharmacy ). 11(11), 1692-1700. SCOPUS
38 อัญชลีพร อมาตยกุล และสุภาพร วรรณสันทัด. (2563). การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพ: ประเด็นการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรณีศึกษา ตาบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี.  (วารสารวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ). 2021(4), 392-53. TCI
39 Yunpeng Sun, Hafiz Waqas Kamran, Asif Razzaq, Faisal Sultan Qadri & Suksatan, W. (2021). Dynamic and causality linkages from transportation services and tourism development to economic growth and carbon emissions: New insights from Quantile ARDL approach.  (). 0(),  SCOPUS
40 Abduladheem Turki Jalil, Shameen Ashfaq, Dmitry Olegovich Bokov, Amer M. Alanazi, Kadda Hachem, Suksatan, W. & Mika Sillanpää. (2021). High-Sensitivity Biosensor Based on Glass Resonance PhC Cavities for Detection of Blood Component and Glucose Concentration in Human Urine.  (). 11(12),  SCOPUS
41 Faroogh Marof1, Kozlitina Iuliia Alexandrovna, Ria Margiana, Mahta Bahramali, Suksatan, W., Walid Kamal Abdelbasset, Supat Chupradit, Maryam Nasimi, Marwah & Suliman Maashi. (2021). MSCs and their exosomes: a rapidly evolving approach in the context of cutaneous wounds therapy.  (). 12(1), 597-597. SCOPUS
42 ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, รภัทภร เพชรสุข, ฐิตาพร เขียนวงษ์, วินัย ไตรนามถวัลย์, พรวดี ธาตุดี และปริศนา บุญประดิษฐ์. (2563). รูปแบบการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน.  (วารสารแพทย์นาวี ). 47(1), 234-248. TCI
43 Yasir A. Atia, Dmitry Olegovich Bokov, Khayrullin Rustam Zinnatullovich, Mustafa M. Kadhim, Suksatan, W., Walid Kamal Abdelbasset, Hayder A. Hammoodi, Yasser Fakri Mustafa & Yan Cao. (2021). The role of amino acid functionalization for improvement of adsorption Thioguanine anticancer drugs on the boron nitride nanotubes for drug delive.  (MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS ). 0(-),  ISI
44 Suksatan, W. (2021). Impact of CSR, innovation, and green investment on sales growth: new evidence from manufacturing industries of China and Saudi Arabia.  (). 0(), 1-20. SCOPUS
45 รภัทภร เพชรสุข, จิระ จิตสุภา และเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ. (2562). ความคิดเห็นต่อการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปลอดบุหรี่ของผู้บริหารและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  (วารสารพยาบาล ). 68(2), 45-50. TCI
46 โสพรรณ โพทะยะ. (2562). การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บสมองทุติยภูมิ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 13(3), 22-31. TCI
47 ไพรินทร์ ณิชาโชติสฤษฏ์ และกฤษณา บุญมั่ง. (2562). Refeeding syndrome: บทบาทพยาบาลกับการป้องกัน.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ). 20(39), 110-120. TCI
48 ทรงวุฒิ สังข์บุญ. (2562). การจัดการความเสี่ยงความรุนแรงขณะปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน.  (วารสารสภาการพยาบาล ). 34(1), 14-248. TCI
49 จิรนุช งามยิ่งยศ และฐาพัชร์ลดา เกียรติเลิศเดชา. (2562). บทบาทของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานคร.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 63(-), 150-158. TCI
50 พุทธวรรณ ชูเชิด, เฟื่องสุข ไพศาลกอบฤทธิ์ และนิสาพร สลางสิงห์. (2562). บทบาทของพยาบาลในการดูเเลทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต.  (วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ). 42(2), 219-225. TCI
51 อภิชญา ก้งซ่า, อนงค์นุช สารจันทร์ และสิราวรรณ กรุณา. (2562). การส่งเสริมการมีส่วนร่สมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนย่านเขตตลิ่งชัน.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 0(-), 193-202. TCI
52 กัญชรีย์ พัฒนา, ปราลีณา และทองศรี . (2562). โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน.  (วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมืองปีที่ 63 ). 63(-), 133-140. TCI
53 โสพรรณ โพทะยะ. (2561). กลาสโกว์ โคมา สเกล.  (วารสารพยาบาลทหารบก ). 19(1), 44-53. TCI
54 โสพรรณ โพทะยะ และอังธนา จุลสุคนธ์. (2561). ภาวะเสียเกลือทางปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง.  (แพทยสารทหารอากาศ ). 64(2), 48-54. TCI
55 ศุภามณ จันทร์สกุล, ประเสริฐ และคำอ้าย, -. (2561). เทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(2), 83-96. TCI
56 นารีรัตน์ บุญเนตร และหทัยชนก เผ่าวิริยะ. (2561). การคัดกรองความรุนแรงจากคู่ในสตรี: ทัศนะของบุคลากรทีมสุขภาพ.  (วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ). 26(4), 80-89. TCI
57 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร. (2561). การจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์.  (วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ). 41(3), 138-149. TCI
58 มัตติกา ใจจันทร์, ชัชวาล วงศ์สารี และวรุณศิริ ปราณีธรรม. (2561). บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 12(3),  TCI
59 Peter Lloyd-Sherlock, Anne Margriet Pot, Sasat, S., Fernando & Morales-Martinezd. (2017). Volunteer provision of long-term care for older people in Thailand and Costa Rica.  (BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION ). 0(-), 1-7. ISI
60 อรชร บุติพันดา. (2560). การจัดการอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย.  (วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ). 63(1), 108-116. TCI
61 รภัทภร เพชรสุข และชุติมา ทองวชิระ. (2560). ผลของโปรแกรมในการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนวัดภคินีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร.  (วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ). 23(2), 251-260. TCI
62 ฐิตานันท์ จิรชัชวาลวิทย์. (2560). การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด.  (วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ). 28(1), 2-15. TCI
63 ศุภามณ จันทร์สกุล และสุชาดา บวรกิติวงศ์. (2560). สถิตินอนพาราเมตริกและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 11(1), 38-48. TCI
64 ศุภามณ จันทร์สกุล, สุกัญญา และบุญศรี . (2560). การใช้โมเดล DINA และ G-DINA เพื่อวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล.  (วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ). 11(3), 57-71. TCI
65 Healthcare Workers’ Burdens During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative & Systematic Review. (2565). Healthcare Workers’ Burdens During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Systematic Review.  (). 2564(14), 3015-3025. SCOPUS
66 Suksatan, W. (2020). Ascertainment of rehospitalization in patients with heart failure.  (). 32(4), 583-584. SCOPUS
67 กฤติกา ธรรมรัตนกูล และกัญญาณัฐ สิทธิภา. (2562). ความอ่อนล้าในวงจรการมีบุตรและบทบาทพยาบาล.  (วารสารพยาบาลสาร ). 46(1), 221-230. TCI
68 ขวัญธิดา พิมพการ. (2562). การเสริมสร้างความเข้มเเข็งทางใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.  (วารสารสุขศึกษา ). 42(2), 219-225. TCI
69 Supat Chupradit, Shameen Ashfaq, Dmitry Bokov, Suksatan, W., Abduladheem Turki Jalil, Amer M. Alanazi & Mika Sillanpaa. (2021). Ultra-Sensitive Biosensor with Simultaneous Detection (of Cancer and Diabetes) and Analysis of Deformation Effects on Dielectric Rods in Optical Microstructure.  (). 64(11), 12-12. SCOPUS
70 บุญส่ง สุประดิษฐ์. (2564). การพยาบาลมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการผ่าตัดคลอด: กรณีศึกษา.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 0(),  TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.